p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ali Eraslan1, Ayşen Türk1, Bekir Erol2

1University of Health Sciences, Antalya Education and Research Hospital, Department of Sports Medicine, Antalya, Turkey
2University of Health Sciences, Antalya Education and Research Hospital, Department of Radiology, Antalya, Turkey

Anahtar Sözcükler: İnguinal herni, osteitis pubis, futbol

Öz

Amaç: Kasık ağrısı futbolda en önemli sağlık sorunlarından biridir. Nedenleri arasında sıklıkla kas-tendon zorlanmaları, osteitis pubis, inguinal herni, sporcu hernisi, avülsiyon kırıkları, kalça eklemi patolojileri ve ürogenital problemler yer alır. Bu çalışmada osteitis pubis tanısı konulmuş futbolcularda inguinal herni varlığını araştırmak amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Spor hekimliği polikliniğine kasık ağrısıyla başvurmuş ve osteitis pubis tanısı konulmuş erkek futbolcuların arşiv kayıtları retrospektif olarak tarandı. Pelvik Manyetik Rezonans (MR) görüntüleri ve inguinal Ultrasonografi (USG) sonuçları incelendi.
Bulgular: Arşiv kayıtlarından 51 osteitis pubisli futbolcunun MR görüntülerine ulaşıldı. İnguinal herni ile birlikte görülen sekiz (%15.6) osteitis pubis olgusu bulundu. Üç sporcu (%5.8) polikliniğe başvurmadan önce herni operasyonu geçirmişti. Geriye kalan beş sporcuda (%9.8) ise osteitis pubis ile eş zamanlı inguinal herni saptanmıştı. Sekiz olgunun yedisinde herniyle ipsilateral osteitis pubis vardı ve bir olgudaki kontralateral osteitis pubise kıyasla bulgular daha şiddetliydi.
Sonuç: Çalışmanın sonuçları osteitis pubisli futbolcularda eş zamanlı inguinal herni olabileceğini ve herni onarımı geçirmiş futbolcularda osteitis pubis gelişebildiğini göstermiştir. Bunun yanı sıra, herni ile aynı taraftaki osteitis pubis bulgularının daha şiddetli oluşu iki patolojinin ortak mekanizmalarla geliştiğine işaret etmektedir. İnguinal herninin osteitis pubisin ayırıcı tanısında değerlendirilmesi ve ona eşlik edebileceği unutulmamalıdır. Osteitis pubisin tedavisinde çoğunlukla konservatif yöntemler uygulanırken, inguinal herninin tedavisi cerrahidir. İki patoloji birlikte iken sadece birine tanı konulması durumunda tedavinin başarı şansının azalabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Cite this article as: Eraslan A, Türk A, Erol B. Presence of inguinal hernia in soccer players with osteitis pubis. Turk J Sports Med. 2017;52:133-6.
*Bu çalışma, 2-5.04.2017 tarihinde Antalya'da düzenlenen 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.