p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ali Haydar Apaydın1, Aydan Örsçelik2, Yavuz Yıldız2

1Academy of Gendarmerie and Coastal Security, Department of Sports Medicine, Ankara, Turkey
2University of Health Sciences, Gülhane Education and Resaearch Hospital, Department of Sports Medicine, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Plantar fasiit, proloterapi, rekreasyonel sporcular, topuk ağrısı

Öz

Amaç: Bu çalışmada; proloterapi yönteminin, plantar fasiitli rekreasyonel sporcuların tedavisindeki etkinliğinin incelenmesi ve tedavideki yerinin belirlenmesine çalışıldı.
Gereç ve Yöntemler: Polikliniğe topuk ağrısı ile başvuran hastalardan tek taraflı plantar fasiit tanısı konulanlar belirlendi. Çalışmaya 25-50 yaş aralığında, en az altı aydır yakınması bulunan, konservatif tedaviden fayda görmeyen 30 rekreasyonel sporcu dahil edildi. Hastalar görsel ağrı ölçeği, ayak-ayak bileği araştırması ve denge koordinasyon testi ile değerlendirildi. Bu değerlendirmeler tedavi öncesi ve ilk uygulamadan üç ay sonra yapıldı. Hastaların yakınma belirtmedikleri ekstremiteleri kontrol olarak kullanıldı. Proloterapi uygulaması için proliferan madde olarak %15’lik dekstroz çözeltisi tercih edildi. Toplamda yedi noktaya (plantar fasya başlangıcına ve sonlanma noktalarına) enjeksiyon uygulandı. Aynı uygulama iki hafta sonra tekrarlandı.
Bulgular: Tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerler karşılaştırıldığında; görsel ağrı ölçeği, ayak-ayak bileği araştırması ve denge koordinasyon testi değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.01).
Sonuç: Ulaşılan sonuçlar ışığında, proloterapi uygulamasının plantar fasiitli rekreasyonel sporcularda semptomatik ve fonksiyonel iyileşme sağladığı ifade edilebilir. Proloterapi uygulaması konservatif tedaviden fayda görmeyen olgularda alternatif bir yöntem olarak görünmektedir.

Cite this article as: Apaydın AH, Orscelik A, Yildiz Y. The effects of prolotherapy in recreational athletes with plantar fasciitis Turk J Sports Med. 2018;53:37-46.