p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Gürhan Dönmez1, Ş. Şeyma Torgutalp1, Naila Babayeva1, Melda Pelin Yargıç1, Ömer Özkan1, Feza Korkusuz1, Mahmut Nedim Doral2

1Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Orthopaedics and Traumatology Department, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Kas yaralanması, D vitamini, 25(OH)D, futbolcu

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı futbolcularda D vitamini yetersizliği ile eksikliğini değerlendirmek ve 25-hidroksi vitamin D [25(OH)D] düzeyinin kas yaralanmaları ve spora dönüş zamanına etkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Ankara’da yaşayan (Enlem: 39°57'N) 56 erkek futbolcu (iskelet kası yaralanması grubu, n=36; sağlıklı kontrol grup, n=20) dâhil edilmiş olup, serum D vitamini düzeyleri 2017 yılı Ocak-Nisan ayları arasında ölçüldü. İskelet kası yaralanmaları tanısı manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile konulmuş olup, sporculardan geçirilmiş kas yaralanmaları öyküsü bilgileri alındı. Buna göre serum 25(OH)D düzeyleri ile kas yaralanmaları arasındaki ilişki ve spora dönüş zamanlarındaki farklılıklar karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen sporcularda yüksek oranda D vitamini yetmezliği gözlendi. Elli altı sporcunun ortalama 25(OH)D düzeyi 15.9 ± 8.1 ng/ml (5.3- 38.6 ng/ml aralığında) idi. D vitamini düzeyleri 13 sporcuda (23.2%) eksik (<10.0 ng/ml), 37 sporcuda (66.1%) yetersiz (10.0-24.9 ng/ml) ve altı sporcuda (10.7%) yeterli (≥25.0 ng/ml) düzeyde bulundu. İskelet kası yaralanması olan grupla sağlıklı kontrol grubu arasında 25(OH) D düzeyleri açısından anlamlı farklılık gözlenmedi (sırasıyla 16.2 ± 8.4 ve 15.3 ± 7.8 ng/ml, p=0.98). Ek olarak 25(OH) D düzeyi ile sporcuların spora dönüş zamanı arasında korelasyon gözlenmedi (r=0.175, p=0.31).
Sonuç: Sporcularda D vitamini yetmezliği sık görülmekte olup, D vitamini yetmezliği ile kas yaralanmaları arasında ilişki saptanmamıştır.

Cite this article as: Donmez G, Torgutalp SS, Babayeva N, et.al. Vitamin D status in soccer players with skeletal muscle injury. Turk J Sports Med. 2018;53(3):94-100.

Acknowledgments

The authors declare no conflicts of interest and do not have any financial disclosures.