p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Şenay Akın1, Gürhan Dönmez2, Mustafa Özdemir1, Haydar A. Demirel1

1Exercise and Sport Physiology Department, Faculty of Sport Sciences, Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Titreşim, immobilizasyon, alçı, iskelet kası, AMPK

Öz

Amaç: AMP ile aktive olan protein kinaz (AMPK); mitokondri biyogenezi, glukoz transportu ve serbest yağ asidi oksidasyonunu uyaran bir moleküldür. İnaktivitenin AMPK fosforilasyonunu önleyerek birçok metabolik hastalığa zemin hazırladığı, egzersizin insülin direncini azaltmak gibi olumlu etkilerini AMPK aktivasyonu yoluyla gerçekleştirdiği düşünülmektedir. Günümüzde tüm vücut titreşimi (TVT) sağlığın korunması ve geliştirilmesi amacıyla yaygın olarak kullanılmakta olup, kemik mineral yoğunluğu ve kas kuvvetinde artışa yol açmaktadır. Özellikle uzun süreli yatak istirahatleri veya spor yaralanmaları gibi zorunlu inaktivite sonrası kas dokusunun toparlanması ve hareketsizliğin neden olduğu metabolik sorunlarının iyileştirilmesinde TVT uygulamasının alternatif bir yöntem olabileceğinden yola çıkan bu çalışma ile, immobilizasyon sonrasında TVT uygulamasının kas hücresi enerji dengesinde anahtar rol oynayan AMPK üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmada 30 adet sıçan Kontrol (K), İmmobilizasyon (İ), İmmobilizasyon+Remobilizasyon (İR), İmmobilizasyon+Titreşim (İT), Titreşim (T) olmak üzere rastgele beş farklı gruba (n=6/grup) ayrıldı. Kontrol grubuna hiçbir uygulama yapılmazken; T grubuna 1 hafta TVT, İ grubuna iki hafta immobilizasyon, İR grubuna iki haftalık immobilizasyonu takiben bir haftalık remobilizasyon, İT grubuna ise iki haftalık immobilizasyon sonrası bir hafta TVT uygulandı. İmmobilizasyon gruplarındaki sıçanlar iki hafta süresince bilateral alçıya alındı. Titreşim grubundaki sıçanlara 45Hz, 3mm genlik, 20dk/gün TVT uygulandı. Deney sonunda soleus kasları izole edilerek AMPK gen ekspresyonu ile fosforile ve total AMPK protein düzeyleri belirlendi.
Bulgular: Gruplar arasında mRNA düzeyleri açısından bir fark bulunmazken; pAMPK/AMPK oranı immobilizasyon grubunda azaldı (p<0,05), remobilizasyon sonrası TVT uygulanan grupta ise immobilizasyon grubuna göre anlamlı ölçüde arttı (p<0,001).
Sonuçlar: Bu çalışma ile immobilizasyonda görülen azalmış AMPK aktivasyonunun remobilizasyon döneminde uygulanan TVT ile arttığı ilk kez ortaya konmuş olup, bu sonuçlar TVT’nin metabolik fonksiyon bozukluklarının önlenmesinde rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Cite this article as: Akin S, Donmez G, Ozdemir M et al. Does whole body vibration restore immobilization-induced suppression in AMPK activation? Turk J Sports Med. 2018;53(4):174-81.

Finansal Destek

Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından TDK-2015-7533 kodu ile desteklenmiştir.