p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ejder Berk1, Adnan Demirel2

1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Faculty of Medicine, Sütçü İmam University, Kahramanmaraş, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, State Hospital, Bingöl, Turkey

Anahtar Sözcükler: Güreş, arteriyel sertlik, nabız dalga hızı

Öz

Amaç: Düzenli ağır egzersiz yapan adolesan elit güreşçilerde arteriyel sertlik parametresinin, aynı yaş aralığındaki sedanter kontrol grubuyla karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntemler: Adolesan erkek güreşçilerden oluşan 23 kişilik atlet grubuyla aynı yaşlardaki sporcu olmayan 23 kişilik erkek kontrol grubu karşılaştırıldı. Atlet ve kontrol grubunun yaş, boy, vücut ağırlığı, istirahat nabzı ve kan basıncı ölçümleri yapıldı. Fotopletismografi cihazı kullanılarak nabız dalga hızları (NDH) ölçüldü.

Bulgular: Atlet grubu (16.0 ± 1.05 yıl) ile kontrol grubu (15.9 ± 0.9 yıl) arasında yaş açısından anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). Kontrol grubunun vücut kütle indeksi (VKİ) değerleri (19.5 ± 2.4 kg/m2) atlet grubundan (23.6 ± 3.8 kg/m2) anlamlı düzeyde düşüktü. (p<0.001). Atlet grubunun istirahat nabız ölçüm değerleri (67.0 ± 8.0 atım/dk) ve arteriyel tansiyon (100 ± 6 / 70 ± 5 mmHg) değerleri, kontrol grubu değerlerinden (sırasıyla 78.0 ± 

7.0 atım/dk ve (111 ± 8 / 81 ± 3 mmHg) arteriyel tansiyon anlamlı olarak düşüktü (p<0.001). Kontrol grubunun NDH değerleri (4.66 ± 0.16 m/s) atlet grubununkinden (4.41 ± 0.18 m/s) anlamlı olarak yüksekti (p<0.001).

Sonuç: Arteriyel sertlik sporcular için kardiyovasküler hastalık ve mortalitenin bağımsız bir değerlendirme ölçütüdür. Adolesan güreşçilerde egzersizin arteriyel sertlik üzerindeki etkilerini NDH ölçümü ile değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmanın, arter fonksiyonlarının yoğun egzersiz uygulamalarına nasıl yanıt verdiğini belirlemeye yardımcı olacağına inanıyoruz.

Cite this article as: Berk E, Demirel A. Assessment of pulse wave velocity as arterial stiffness parameter in adolescent elite wrestlers. Turk J Sports Med. 2018;53(4):167-73.