p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Sabriye Ercan

Sports Medicine Department, Dr. Ersin Arslan Training and Research Hospital, Gaziantep, Turkey

Anahtar Sözcükler: mikrobesinler, mevsim, cinsiyet, antrenman alanı

Öz

Amaç: Adolesan sporcular, özel önem gösterilmesi gereken bireylerdir. Büyüme ve gelişmenin devam ettiği bu grupta besin eksikliğinden kaynaklı sağlık sorunları ve performans kayıpları önlenmelidir. Bu çalışmanın amacı, adolesan sporculardaki mikrobesin düzeylerinin retrospektif olarak incelenmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Spor Hekimliği Bölümü’ne spora katılım öncesi sağlık değerlendirmesi için başvuran, 12-17 yaş arasındaki adolesan sporcuların hastane kayıtları incelenmiştir. Bu kayıtlar içinden mikrobesin öğelerini belirlemeye yönelik yapılan biyokimyasal tetkik sonuçları toplanmıştır. Sporcular, on iki ay boyunca başvurdukları zamana göre; Grup 1: 1 Nisan -31 Ağustos, Grup 2: 1 Eylül -31 Mart olarak iki gruba ayrılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 166 sporcunun 55’i (%33) kadın, 111’i (%67) erkekti. Gruplar arasında demografik veriler ve antrenman süreleri açısından fark görülmedi (p>0.05). Hemogram sonuçlarında gruplar arasında fark bulunmadı (p>0.05). Tüm katılımcıların %6.6’sında (10 kadın, %18; 1 erkek, %1) demir eksikliği anemisi mevcuttu. Serum ferritin düzeyi incelendiğinde, demir eksikliği bulunan 20 (%15) sporcunun 15’inin (%33) kadın, 5’inin (%6) erkek olduğu saptandı. Sporcularda B12 vitamini ve folik asit eksikliğine bağlı anemi saptanmadı. Fakat, B12 vitamini ciddi düzeyde eksik olan 10 (%7) sporcu, ciddi folik asit eksikliği olan 6 (%4) sporcu belirlendi. Serum 25(OH) D vitamini konsantrasyonu açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark olduğu saptandı (p<0.05). Kadınların ve kapalı alanda antrenman yapan sporcuların daha düşük serum 25(OH) D vitamini konsantrasyonuna sahip oldukları görüldü. Yaşın, B12 vitamini düzeyleri ve folat düzeyleri ile negatif korelasyonu gözlenirken, erkek sporcuların ferritin düzeyleri ile pozitif korelasyonu belirlendi (p<0.05).
Sonuçlar: Adolesan dönemde; sporcuların antrenman alanları, mevsimsel faktörler, yaş ve cinsiyet gibi değişkenler mikrobesin öğelerinin durumunu etkileyebilmektedir. Tüm sporcular, kişisel risk faktörlerine göre değerlendirilmeli ve adolesan sporcular mikrobesin öğelerinde eksiklik oluşmaması için yakından izlenmelidir.

Cite this article as: Ercan S. The status of micronutrient elements in adolescent athletes: A gastronomy city example. Turk J Sports Med. 2018;53(4):182-94.