p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Meryem Büke, Fatma Ünver, Elif Gür Kabul

School of Physical Therapy and Rehabilitation, Pamukkale University, Denizli, Turkey

Anahtar Sözcükler: Kas kuvveti, denge, esneklik

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sağlıklı bireylerde üst ekstremite saha testleri ile kuvvet ve esnekliğin ilişkilerini belirlemekti.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 50 sağlıklı birey (25 kadın, 25 erkek) gönüllü olarak katıldı. Katılımcıların fiziksel ve klinik özellikleri, değerlendirme formu ile sorgulandı. Kas kuvvet ölçümü el dinamometresi kullanılarak yapıldı. Esneklik, mezura ile ölçüldü. Üst ekstremite saha testleri için, Y denge testi (YDT) ve sağlık topu fırlatma kullanıldı. Veriler arasındaki ilişkinin belirlenmesi için Pearson ve Spearman korelasyon analizleri kullanıldı.
Bulgular: Sağlık topu fırlatma ve YDT total skorları arasında orta düzey ilişki bulundu (r=0.507, p<0.01). Üst ekstremite için kuvvet ve esneklik ile YDT değerlerinin ilişkili olduğu saptandı (sırasıyla p<0.01 ve p<0.05).
Sonuçlar: Sağlıklı bireylerde kuvvet, esneklik ve saha testleri arasında ilişki vardır. Üst ekstremite kuvvetinin artması ve esnekliğin azalması, fiziksel performansı ve dengeyi arttırmaktadır.

Cite this article as: Buke M, Unver F, Kabul EG. Relationships between strength, flexibility, and field tests of upper extremity in healthy individuals. Turk J Sports Med. 2019;54(2):117-23.