p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ömer Batın Gözübüyük1, Can A. Yücesoy2

1Sports Medicine Department, İstanbul University, İstanbul, Turkey
2Institute of Biomedical Engineering, Bogaziçi University, İstanbul, Turkey

Anahtar Sözcükler: Miyofasyal gevşetme, hamstring kası, quadriceps kası, miyofasyal kuvvet iletimi, izometrik kuvvet

Öz

Amaç: Kendi kendine yapılan miyofasyal gevşetme (MFG) ve statik germe (SG), sportif performans öncesi sıklıkla uygulanan, kaslar ile onları çevreleyen fasyayı gevşetmeyi amaçlayan iki yöntemdir. Ancak bu yöntemlerin gerek uygulama yapılan, gerekse uygulama yapılmayan kas gruplarındaki eşzamanlı etkilerini araştıran çalışmalar çok nadirdir. Miyofasyal kuvvet iletimi prensibine dayanarak, MFG ve SS'nin hem agonist (diz fleksör) kas grubundaki izometrik kuvvete olan etklilerinin birbirinden farklı olduğu, hem de antagonist kas grubunda (diz ekstansör) da anlamlı etkileri olduğu hipotezini kurduk.
Gereç ve Yöntemler: Yirmi iki sağlıklı erkek (yaş=24,05±4,01) çalışmaya alındı ve randomize olarak SG (n=11) ve MFG (n=11) gruplarına ayrıldı. Bir hafta sonra iki grup yer değiştirdi (çapraz dizayn). Deney protokolünde, katılımcılar bisikletle ısınmanın ardından izometrik kuvvet testine girdi. Ardından 1 dakikalık 4 tekrarlı SG veya MFG uyguladı. On dakika sonra izometrik test tekrarlandı.
Bulgular: Statik germe uygulama yapılan kas grubunda (fleksörler) tork artış oranında (%18.4) ve antagonist kas grubunda (ekstansörler) ortalama torkta (%4.9) anlamlı artışa neden oldu. Miyofasyal gevşetme ise ortalama torkta uygulama yapılan fleksör grupta anlamlı artışa (%6.6) ve ekstansör grupta tepe tork değerine ulaşma süresinde anlamlı uzamaya (%16.7) neden oldu. Agonist kas grubunun tork artış oranı, gruplar arasında anlamlı derecede farklı değikenlik gösterdi (zaman*grup etkileşimi [ANOVA], p<0.05).
Sonuç: Miyofasyal gevşetme, uygulama yapılan kas grubunda kuvvet üretimini, statik germe ise kasılma hızını olumlu yönde değiştirdi. Statik germe antagonist kas grubunun kuvvet üretme değerlerine de olumlu katkı sağladı. Ancak miyofasyal gevşetmenin antagonist kas grubunun kasılma hızıyla ilgili olumsuz etkileri oldu. Miyofasyal kuvvet iletimi prensibi, bu iki yöntemin farklı etkiler göstermesi ile ilgili olabilir. Her ne kadar benzer amaçlarla uygulansa da bu iki yöntemin birbinin yerine geçmediği görülmektedir.

Cite this article as: Gozubuyuk OB, Yucesoy CA. Effects of roller massage and static stretching on thigh muscles.Turk J Sports Med. 2019;54(3):183-94