p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Merve Demir Benli

Sports Medicine Section, Bozyaka Education and Research Hospital, Health Sciences University, İzmir, Turkey

Anahtar Sözcükler: Bebek doğumu, egzersiz, kas-iskelet ağrısı, doktorlar, anketler

Öz

Amaç: Kas-iskelet sistemi ağrısı, özellikle hamilelikte ve doğum sonrası dönemde kadınlarda yaygın bir sağlık sorunudur ve bunun olası bir nedeni yeterli düzeyde fiziksel aktivitenin olmamasıdır. Bununla birlikte, çok az çalışma fiziksel aktivite düzeyi ile kas-iskelet sistemi ağrısı arasındaki ilişkiyi belirlemiştir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı doktor annelerde doğumdan iki yıl sonraki süre içinde fiziksel aktivite düzeyi ile kas-iskelet ağrısı arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma çevrimiçi, kesitsel bir öz-bildirim anketiydi. Facebook'ta 3.787 üyeli “Doktor Anneler” grubundaki annelere online anket uygulandı. Sosyodemografik bilgiler, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Formu ve Cornell Kas İskelet Rahatsızlık Anketi olmak üzere üç bölümden oluşan ankete toplam 127 katılımcı yanıt verdi.

Bulgular: Katılımcıların ortalama yaşı 32.5±3.5 yıl idi. Fiziksel aktivite düzeyi olarak; 91 katılımcı (%71) aktif değildi, 30'u (%24) orta düzeyde aktif, altısı (%5) şiddetli düzeyde aktifti. Doğum sonrası en sık kas-iskelet sistemi şikayeti sırt ağrısıydı (n=112, %88.2), bunu bel ağrısı (n=109, %85.8), boyun ağrısı (n=70, %55.1) ve kalça ağrısı (n=52, %40.9) izliyordu. Doktor annelerde fiziksel aktivite düzeyi ile kas-iskelet ağrısı arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p=0.441).

Sonuç: Bu çalışmada doktor annelerin çoğunlukla fiziksel olarak aktif olmadığı ve aktivite düzeylerinin kas-iskelet ağrılarıyla ilişkili olmadığı belirlendi.

Alıntı: Demir Benli M. Physical activity level and musculoskeletal pain in physician mothers after childbirth. Turk J Sports Med. 2021;56(3):133-7; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0554

Ethics Committee Approval

Bu çalışma için etik kurul onay Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir'den alınmıştır. (Karar No: 2020-237 Tarih: 07.06.2020)

Author Contributions

Concept - M.D.B.; Design - M.D.B.; Supervision - M.D.B.; Materials - M.D.B.; Data Collection and/or Processing - M.D.B.; Analysis and Interpretation - M.D.B.; Literature Review - M.D.B.; Writing Manuscript - M.D.B.; Critical Reviews - M.D.B.

Çıkar Çatışması

Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek

Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.