p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

THE EFFECTS OF TWO DIFFERENT INTENSITY 10-WEEK WALKING PROGRAMS ON ADIPONECTIN, GHRELIN, RESISTIN AND LEPTIN HORMONES IN PRE-MENOPAUSAL WOMEN

PREMENOPOZAL KADINLARDA 10 HAFTALIK FARKLI ŞİDDETTEKİ YÜRÜYÜŞ PROGRAMLARININ ADİPONEKTİN, GHRELİN, REZİSTİN VE LEPTİN HORMONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Fatma GÖZLÜKAYA1, Gürbüz BÜYÜKYAZI1, Cevval ULMAN2, Fatma TANELİ2, Hakan TIKIZ3, Esat KILIÇ2, Oğuz KARAMIZRAK4

1Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

6230 1550

THE EFFECT OF AEROBIC OR AEROBIC TRAINING ON OXIDATIVE AND ANTIOXIDATIVE PARAMETERS IN MIDDLE AGED AND OLDER MEN

AEROBİK VE ANAEROBİK ANTRENMANIN OKSİDAN VE ANTİOKSİDAN PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ VE YAŞLA İLİŞKİSİ

Aksel ÇELİK1, S. Rana VAROL2, Faruk TURGAY2, Ebru SEZER2, Taner ONAT3, S. Oğuz KARAMIZRAK4

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir
2Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

6753 1774

Derleme