p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Amaç ve Kapsam

Spor Hekimliği Dergisi Türkiye Spor Hekimleri Derneği’nin yayın organıdır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı halinde yayımlanır.

Dergi, spor hekimliği ve spor bilimleri konularıyla ilgili temel ve klinik alanlarda yapılan çalışmaları yayımlar. Bu amaçla, özgün çalışma, derleme, olgu sunumu, teknik notlar, uzman görüşleri, bilimsel mektuplar, editöre mektuplar ve eğitim yazılarını, kongre ve diğer bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri değerlendirmek üzere kabul eder. Bilimsel araştırmaları, eğitim çalışmalarını ve ilgili alanlardaki bilgi paylaşımı süreçlerini yaygınlaştırma çabalarına destek olmayı, uygulamalı tıbbın hemen her alanında fiziksel aktivitenin önleyici ve tedavi edici olarak kullanılmasını sağlamayı amaçlar. Uluslar arası, çift-kör hakemlik sistemine göre çalışan bir dergidir. Türkçe ve İngilizce yazılmış makaleleri yayımlar.

Yazarlara Bilgi

Türkiye dışındaki ülkelerden yazı gönderen yazarlar için Başlık, Özet, Anahtar Sözcükler ve yazıyla ilgili diğer bazı temel bölümlerin Türkçe olarak gönderilmesi zorunlu değildir. Bu bölümlerin çevirileri, yazarlar tarafından gönderilen özgün İngilizce metinler dikkate alınarak dergi editörlüğü tarafından yapılacaktır.

Yazarlar, makalelerini göndermeden önce tüm yayın haklarının Türkiye Spor Hekimleri Derneği’ne devredildiğini belirten “Yayın Hakları Devir Formu”nu doldurup imzalayarak elektronik ortamda veya posta yoluyla göndermek zorundadır. Bu belge ulaşmadan makale gönderim süreci başlatılamayacaktır.

Makale gönderimi sırasında bütün yazarların ORCID ID bilgileri gerekmektedir. ORCID ID bilgileri http://orcid.org adresinden ücretsiz temin edinilebilir.

Yayımlanan yazılardaki kullanılan kaynakların, görüşlerin, bulguların ve sonuçların sorumluluğu yazar veya yazarlarına aittir. Türkiye Spor Hekimliği Derneği, Editörler ve derginin yayıncısı "Yayınevi" bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Aynı zamanda başka kaynaklardan alınan tüm içeriklerin (metin, görsel vd.) telif haklarıyla ilgili izinlerin alınması ve sorumlulukları yazarlara aittir. Değerlendirme sonucunda reddedilen yazılar (sanatsal resimler dışında) yazarlara geri gönderilmez.

Yazılar hakem değerlendirmesinden önce dergi kurallarına göre incelenir ve kurallara uygun olmayanlar yazarlarına iade edilir. Değerlendirme aşamasında ilk inceleme Editörler tarafından yapılır. Tüm yazılarda dil bilgisi kuralları ve okuma kolaylığı sağlanması için gerekli olan iyileştirme ve düzenlemeler yapılır. Yazarlar, yazının özünde değişiklik olmaması kaydıyla bazı düzenlemelerin Editörler ve Hakemler tarafından yapılmasını kabul etmiş sayılırlar.

Gönderilen yazıların daha önce başka bir dergide, kitapta veya elektronik ortamda yayınlanmamış olması zorunludur. Toplantılarda sunulmuş olan yazılarda, toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir mutlaka belirtilerek gönderilen, sadece 300 sözcüğü aşmayan özetleri yayınlananlar değerlendirmeye alınabilir.

Tüm yazılar editör ve en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Gönderilen yazılar “Medikal Dergilere Gönderilen Makaleler için Uyulması Gereken Kurallar”a uygun hazırlanmış olmalıdır (ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals: http://www.icmje.org).

Dergimize gönderilen makaleler rutin olarak intihal (plagiarism) taramasından geçirilmektedir.

Etik İlkeler

Derginin yayın ve editöryal süreçleri Uluslar arası Tıp Dergileri Editörler Kurulu (ICMJE) ve Yayın Etik Komitesi (COPE), yönergelerine göre yürütülmektedir. Dergi, bilimsel süreli yayınların şeffaflık ve mükemmellik ilkelerine uyar (doaj.org/bestpractice).

Araştırmalar ve olgu sunumlarının gerekli olanları için "WMA Declaration of Helsinki-Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects", "İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu" ve "Guide for the Care and Use of Laboratory Animals" kurallarına uygun etik kurul onayı zorunludur.

Etik kurul raporu veya bu rapora eşdeğer olan resmi bir yazı, makale gönderimi sırasında, sorumlu yazar tarafından yüklenmelidir. Üzerinde deneysel çalışma yapılan gönüllü kişilere ve hastalara uygulanan prosedürler ve sonuçları anlatıldıktan sonra onaylarının alındığını ifade eden bir açıklama yazının içinde bulunmalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda acı ve rahatsızlık verilmemesi için yapılan uygulamalar ve alınan tedbirler açık olarak belirtilmelidir. Yazarların evrensel yayın ve araştırma etiği ilkelerine uymaları zorunludur. Çalışma etik kurul kararında adı bulunan yazarlar tarafından yürütülmelidir.

Yazarlar, çıkar çatışması ve finansal destek ile ilgili durumlarını beyan etmekle yükümlüdürler.

1. Genel Kurallar

Makaleler yalnızca online olarak http://sporhekimligidergisi.org adresinden gönderilebilir. Yazılar 12 punto büyüklüğünde Calibri fontu ile Microsoft Word programında, A4 ebatında sayfada iki satır aralığı kullanılarak hazırlanmalıdır. Her iki kenarda 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Sayfalar sağ alt kısımda “1”den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Yazılar körleştirilmiş olarak hazırlanmalı, yazı içinde yazar ad ve kurumlarından bahsedilmemelidir.

Yazı içinde geçen ilk kısaltmadan önce tam karşılığı mutlaka açık olarak yazılmalı ve kısaltma parantez içinde verilmelidir. Bu kısaltmalar “Bilimsel Stil ve Format” a uygun olmalıdır.

Araştırma Makaleleri

Özgün bir araştırmanın sonuçlarını bildirdiği için bunlar dergide yer alan en önemli makalelerdir. Ana metin; Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Makaleler en fazla 4000 sözcükten oluşmalı, 40’tan fazla kaynak içermemelidir.

Derlemeler

Belirli bir konuda deneyimi, bilgi birikimi, yayın ve atıf sayısı fazla olan uzmanlar tarafından hazırlanan güncel konulu yazılardır. Bu türde makale göndermek isteyen yazarın PubMed indeksinde yer alan, derleme konusu ile ilgili yayımlanmış en az 5 çalışmasının bulunması gerekmektedir.

Bu yazarlar dergiye makale yazmak üzere editör tarafından da davet edilebilirler.

Derlemeler, bilimsel bir konuda güncel bilgiyi tanımlar, tartışır ve gelecek çalışmalara ışık tutacak biçimde yorumlar. Ana metin; Giriş, Klinik ve Araştırma Sonuçları ile Sonuç bölümlerinden oluşur. Tam metin dosyası en fazla 5000 sözcük olmalı, kaynak sayısı ise 80’i geçmemelidir.

Olgu Sunumları

Olgunun tam metni; Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Sonuç ve Kaynaklar şeklinde oluşturulur. Görseller tam metin içindeki geçiş sırasına göre dosyanın son bölümünde yer alır ve tam metnin içinde cümle sonlarına işaretlenir. Tam metin dosyası en fazla 1000 sözcükten oluşmalı ve kaynak sayısı 20’yi geçmemelidir.

Editöryal

Editöryal yazılar öncelikle editör tarafından hazırlanır. Ancak özet yorumlar “500-750” sözcük arasında olacak şekilde, değerlendirilmek üzere gönderilebilir.

Editöre Mektuplar

Derginin daha önce yayınladığı bir yazıyı tartışan veya dergi kapsamına giren konularda okuyucuların ilgisini çekebilecek türden eğitici yazılar bu kapsamda değerlendirilir. Tam ve kısa başlığı Türkçe ve İngilizce dillerinde ayrı ayrı yazılır. Bu yazılarda özet, anahtar sözcük ve görsel kullanılmaz. Editöre mektup dergide daha önce yayınlanan bir makale hakkında ise, o makaleye ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların isimleri mutlaka verilmelidir.

2. Başlık Sayfası / Üst Yazı

Başlık sayfası ve üst yazı online makale gönderimi sırasında otomatik olarak hazırlanır. Ayrıca hazırlamaya ve göndermeye gerek yoktur. Ana başlığa ek olarak, 50 karakteri geçmeyecek şekilde kısa başlık da girilmelidir. Üst yazı kısmında yazarlar makale ile ilgili bir çıkar çatışması olmadığını belirtmelidirler. Herhangi bir yazar için çıkar çatışması varsa bunun hakkında detaylı açıklama yapılmalıdır.

3. Öz (Abstract)

Özgün makaleler şu başlıklarla hazırlanarak yapılandırılmış bir öz (abstract) içermelidir: Amaç, Gereç ve Yöntemler, Bulgular ve Sonuçlar. Olgu sunumları için yapılandırılmış öz gerekmez. Öz 300 sözcük ile sınırlandırılmalıdır. Kısaltmalardan kaçınılmalıdır. Özde kaynaklar, tablolar ve atıflar kullanılamaz.

4. Anahtar Sözcükler

Özün bittiği satırın altında sayısı 2-5 arasında olmak üzere anahtar sözcükler verilmelidir. Bunlar linkteki liste içinden seçilmelidir: www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html.

5. Tablolar / Grafikler/ Şekiller / Fotoğraflar

Tablolar ve şekiller (grafikler ve görseller) ana metin içine yerleştirilmemelidir. Bunların her biri için ayrı dosyalar oluşturulmalıdır. Görseller, şekiller ve fotoğraflar için gif veya jpeg formatında, en az 300 dpi çözünürlükte elektronik dosyalar hazırlanmalıdır. Şekil içine “edit” edilemeyen “embedded” kutucuklar/yazılar konulmamalıdır.

Her tablo ve şekil açıklayıcı bir başlık içermelidir ve yazıda görüldüğü sıraya uygun olarak numaralandırılmalıdır. Ayrıca bunlar için hazırlanan etiketler açıklayıcı olmalı, kısaltmaların açık hali yazılmalıdır. Tablolar metindeki verileri tekrar etmemelidir. Eğer başka bir makaleden alınan şekil kullanılıyorsa, bunlar için yayıncıdan alınan izin belgesi makale ile birlikte gönderilmelidir. Yazar isimleri, unvanlar, hastane isimleri ve adresler gibi açıklayıcı ifadeler yazılmamalıdır. Görseller ve fotoğraflar hasta kimliğini açık etmemeli ve onay belgesi alınmış olmalıdır.

6. Kaynaklar

Kaynaklar ICMJE önerileri doğrultusunda Vancouver stiline göre düzenlenmelidir. 

Kaynaklar tam metnin içinde görüldüğü sıraya göre dizilmeli, alfabetik sıralama yapılmamalıdır. Son yıllarda yayınlanmış kaynakların kullanılmasına dikkat edilmelidir. Kaynaklarda yazılacak olan dergi isimlerinde Index Medicus/MEDLINE/PubMed tarafından belirlenen dergi kısaltmaları yazılmalıdır (https://www.nlm.nih.gov/archive/20130415/tsd/serials/lji.html). Altı veya daha az yazarı olan kaynaklarda tüm isimler yazılmalı, altıdan fazla yazarlı kaynaklarda ise ilk altı yazarın adları yazılarak hemen arkasına "ve ark." ile varsa kurumsal çalışma grupları eklenmelidir. Kaynaklar türlerine göre aşağıdaki örnekler doğrultusunda hazırlanmalıdır.

(Detaylı açıklamalara NIH ilgili sayfasından erişilebilir.)

Dergi: Sarzynski MA, Davidsen PK, Sung YJ, Hesselink MKC, Schrauwen P, Rice TK, et al. Genomic and transcriptomic predictors of triglyceride response to regular exercise. Br J Sports Med. 2015;49:1524-31

Tek Yazarlı Kitap: Astrand PO. Experimental Studies of Physical Working Capacity in Relation to Sex and Age. 1st ed. Copenhagen: Ejnar Munksgaard; 1952.

Yazar Olarak Editör(ler): Astrand PO, Rodahl K, Dahl HA, Stromme SB, editors. Textbook of Work Physiology: Physiological Bases of Exercise. 4th ed. Champaign: Human Kinetics; 2003.

Kitap Bölümü: Ergen E, Ulkar B. Principles of injury care and rehabilitation: proprioception and coordination. In: Frontera WR, Herring SA, Micheli L, Siver JK, editors. Clinical Sports Medicine. 1st ed. London: Elsevier; 2007. p. 237-55.

Bilimsel Toplantıda Sunulan Bildiri: Sa MM, Azevedo R, Malcata A, Machado O. Noise in physical education activities. In: Ergen E, Ulkar B, Guner R, editors. EFSMA 2009. Proceedings of the 6th European Congress of Sports Medicine; 2009 Oct 14-18; Antalya, Turkey. Bologna: Medimond; 2009. p. 295-8.

Tez: Eraslan A. Glukozamin sülfatın ön çağraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası diz ağrısı ve fonksiyonu üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi; 2010.

Web materyalleri: eatright.org [Internet]. Chicago: Academy of Nutrition and Dietetics; c2016 [cited 2016 Dec 27]. Available from: https://www.eatright.org/.

Ücretler

Değerlendirme ve yayın süreci için hiç bir ücret talep edilmemektedir.

Açık Erişim

Makalelere herkes için açık erişim izni vardır.

Yayın Hakkı Devri

Yazarlar makaledeki bulgular, atıflar, kotasyonlar ve referanslar gibi içeriklerin tümünün doğruluğu konusunda tüm sorumluluğu üstlenmişlerdir. Bu form imzalanmadığı sürece yayımcı makaleleri yayımlayamaz. Tüm yazarların yayın kabulü öncesi "yayın hakkı devir formu"nu imzalamaları gerekir.

Yayın Hakkı

Spor Hekimliği Dergisi açık dergi modelini kullanarak yayın yapmaktadır. Tüm içeriğe derginin www.sporhekimligidergisi.org sayfasından ücret ödenmeksizin erişilebilir.

Makalelere ait bilimsel ve yasal sorumluluklar yazarlara aittir. Makale içerikleri ile birlikte kaynakların doğruluğu, şekil ve tabloların yayın haklarına ait sorumluluklar da yazarlara aittir. Türkiye Spor Hekimleri Derneği, editörler ve bilimsel danışma kurulu ve yayımcı kuruluşun makalelere ait sorumlulukları yoktur.

Yazıların değerlendirme süreciyle ilgili güncel bilgilere http://sporhekimligidergisi.org adresinden erişilebilir. Ayrıca diğer tüm konularda daha detaylı bilgi için dergi Editörlüğü ve Yayımcı ile temas kurulabilir.

Makale Değerlendirme Süreci

1. Makale Gönderimi

Makaleler sorumlu yazar tarafından dergiye online sistem üzerinden gönderilir.

2. Editöryal Ofis Değerlendirmesi

Dergiye gönderieln makalenin Yazarlara Bilgi bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı kontrol edilir. Bu aşamada yazının kalitesine ait değerlendirme yapılmaz.

3. Baş Editör Değerlendirmesi

Baş editör gönderilen makaleyi özgünlüğü ve dergiye uygunluğu açısından değerlendirir. Uygun bulmazsa değerlendirme sürecine almadan reddedebilir.

4. Yardımcı Editör Ataması

Baş editör hakem değerlendirme sürecini yürütmesi için bir yardımcı editör atar.

5. Hakem Daveti

Yardımcı editör makalenin değerlendirilmesi için uygun gördüğü kişileri hakem olarak davet eder. Hakemlerden en az iki tanesi değerlendirmeyi kabul edene kadar davet yazıları gönderilir.

6. Hakemlik Davetine Yanıtlar

Davet edilen hakemler uzmanlık alanlarına uygunluk ve çıkar çatışması olmamasını gözeterek davete olumlu veya olumsuz yanıt verebilirler. Eğer değerlendiremiyorlarsa, alternatif hakem önerisi yapabilirler.

7. Makalenin Değerlendirilmesi

Hakem değerlendirmeyi bir kaç aşamada yapabilir. İlk gözden geçirmede makale hakkında genel bir izlenime sahip olur. Bu aşamada önemli sorunlar olduğunu fark ederse daha detaylı incelemeye geçmeden reddedebilir. Aksi takdirde, makaleyi bölüm bölüm inceleyerek notlar alır. Bu notlarla birlikte değerlendirme sonucunu kabul veya red, ya da minör veya majör revizyon istemiyle dergiye gönderir. Hakem revizyon sonrası makaleyi yeniden değerlendirmek isteyebilir.

8. Hakem İncelemelerinin Değerlendirilmesi

Yardımcı editör bir karara varmadan önce hakemlerden gelen inceleme ve yorumları dikkate alır. Eğer hakem kararlarında büyük farklılıklar varsa, yeni hakem veya hakemleri davet ederek yeni fikirler alarak kararını sonuçlandırabilir.

9. Karar

Baş editör makale hakkında son kararı verir. Hakem ve yardımcı editör notları ile birlikte karar mektubunu yazarlara e-posta ile iletir.

10. Sonraki Aşamalar

Makale kabul edilmiş ise, yayımlanmak üzere gönderilir. Eğer reddedilmiş, veya minör yada majör revizyon istemi yapılmışsa, yardımcı editör makalenin iyileştirilmesi için gerekli yapıcı yorumları da ekleyerek yazara bu kararları iletir. Bu noktada, hakemlere de makalenin kabul veya ret süreci hakkında bilgi mesajı iletilir. Makale revizyon istemi ile yazarlara geri gönderildiğinde, hakemler revize edilen makaleyi yeniden değerlendirmeyi kabul edip etmeme seçeneklerine sahiptirler. Eğer küçük değişiklikler önerilmiş ise, karar sürecini yardımcı editörün tamamlaması yeterli olacaktır.

Abonelik

Online erişim http://sporhekimligidergisi.org adresinden ücretsiz sağlanabilir. İçindekiler, öz ve tam metinlere erişim herkese açıktır. Daha fazla bilgi için Editöryal Ofis veya yayıncı kuruluş ile irtibata geçilebilir.

Alıntı İncelemesi

Dergimize gönderilen tüm yazılar özgünlük doğrulaması için iThenticate programı kullanılarak taranmaktadır.

Yayıncı
Türkiye Spor Hekimleri Derneği
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı
PK: 24
35100, Bornova, İzmir, TÜRKİYE
Tel: +90 232 390 23 80
Faks: +90 232 343 80 53
E-posta: tshd@sporhekimleridernegi.org

Erişim İstekleri
Yayınlanan materyaller Editör Ofisinden izin alınarak ticari amaç olmadan kullanılabilir.

Editör
Dr. Bülent Ülkar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Bölümü, Dikimevi, Ankara
Telefon: +90 312 595 71 25
E-Posta: editor@sporhekimligidergisi.org

Teknik Destek
Çiğdem Eratak
Yazılım Parkı Bilişim Teknolojileri D.O.R.P. Ltd. Şti.
E-Posta: ceratak@yazilimparki.com.tr
Web Adresi: www.yazilimparki.com.tr