p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498


Dergimize gönderilen makaleler öncelikle alıntı (plagiarism) taramasından geçirilmektedir.

Araştırma Makalesi

Analysis of Physical and Physiological Requirements of Indian Male Junior Kabaddi Players in Relation to their Playing Positions

Jyotsna Aggarwala, Meenu Dhingra, Vaishali Bhatia, Usra Hasan, Subhra Chatterjee

Investigation of Gender Differences Related to Knee Strength Asymmetry

Diz Eklem Kuvveti Asimetrisinde Cinsiyetler Arası Farklılıkların İncelenmesi

Celil Kaçoğlu

The Effects of Corrective Exercises on Functional Movement Screen Tests of Elite Female Volleyball Players

Elit Kadın Voleybolcularda Düzeltici Egzersizlerin Fonksiyonel Hareket Taraması Test Sonuçlarına Etkileri

Zait Burak Aktuğ, Hasan Aka, Cengiz Akarçeşme, Mehmet Mesut Çelebi, Emre Altundağ

The Relationship Between the Performance and Brain Oxygenation During Acute Supramaximal Exercise

Akut Supramaksimal Egzersizde Performans ve Beyin Oksijenlenmesi İlişkisi

Çağdaş Güdücü, Cem Şeref Bediz

Injury Epidemiyology in Elite Taekwondo Athletes: Retrospective Cross Sectional Study Including Three International Championships

Elit Taekwondo Sporcularında Yaralanma Epidemiyolojisi: Üç Uluslararası Şampiyonayı İçeren Kesitsel Retrospektif Çalışma

Mehmet Mesut Çelebi, İbrahim Dündar, Ali Murat Zergeroğlu

Validity and Reliability of the Adolescent Sedentary Activity Questionnaire (ASAQ) in Adolescents Aged Between 11 and 14

Ayda Karaca, Necip Demirci

DOI: 10.5152/tjsm.2019.140   ·   Sayfa: 255-266   ·   353   ·   209

Reliability of Performance Outputs and Formulas Related with Fatigue Index in 10 x 20 m Repeated Sprint Test

10 x 20 m Tekrarlı Sprint Performansının ve Yorgunlukla İlgili Formüllerin Güvenirliği

Tahir Hazır, Ayşe Kin İşler, Mehmet Kadıoğlu, Evrim Ünver

Derleme

The Effect of Physical Exercise on Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) in Elderly: a Systematic Review of Experimental Studies

Yaşlılarda Fiziksel Egzersizin Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF) Üzerine Etkisi: Deneysel Çalışmaların Sistematik Derlemesi

Yakup Zühtü Birinci, Şenay Şahin, Şerife Vatansever, Serkan Pancar

Effect of Exercise on the Mental Health of Pregnant Women: a Systematic Review

Egzersizin Gebelerin Mental Sağlığı Üzerine Etkisi: Sistematik bir İnceleme

Selma İnfal Kesim, Ayşe Taştekin, Tuba Özaydın