p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ali EROĞLU1, Aylin SARI2, Bekir DURMUŞ2

1Department of Sports Medicine, Erenkoy Physical Medicine and Rehabilitation Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Erenkoy Physical Medicine and Rehabilitation Hospital, İstanbul, Turkey

Anahtar Sözcükler: Diz osteoartriti, plateletten zengin plazma, proloterapi

Öz

Amaç: Osteoartrit yaşa bağlı olarak, eklemin subkondral dokusunun ve kemik kartilajın dejenerasyonu ve iyileşmesi süreciyle devam edip eklem biyomekaniğinin bozulmasıyla seyreden, sonuç olarak da eklemde ağrıya, katılığa ve azalmış eklem fonksiyonuna neden olan kronik bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı diz osteoartritinde plateletten zengin plazma ve proloterapi tedavisinin kontrol grubuyla kıyaslanarak etkinliğinin karşılaştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntemler: Ocak 2015-Eylül 2015 tarihleri arasında, dizlerinde 3 aydan daha uzun süreli ağrı ve şişlik şikayeri olan,radyolojik olarak (Kelgren-Lawrence tibiofemoral eklem dejenerasyon sınıflaması) evre 1-3 olarak dokümente edilmiş 100 diz osteoartriti tanısı almış hasta grubu çalışmaya dahil edildi.Grade 4 vakalar,son 6 ay içinde eklem içi hyaluronik enjeksiyon almış olanlar,alt ekstremite cerrahisi geçirmiş olanlar, diyabet,romatolojik hastalık,ciddi kardiovasküler hastalığı olanlar çalışma dışında tutuldu. Vakalar 3 gruba ayrıldı. Grup 1; Proloterapi uygulanan, Grup 2; PRP uygulanan, Grup 3; serum fizyolojik uygulanan (plasebo) grubu olarak isimlendirildi. Demographic bulgular ve Western Ontario and McMaster Universities arthritis (WOMAC) skorları, enjeksiyon öncesi, sonrası 3 ve 6. Ay olarak kaydedildi.
Bulgular: Grup1 yaş ortalaması 66,00±5,79 olan 20 hastadan , Group 2 yaş ortalaması 64,16±6,36 olan 18 hastadan ve Group 3 ise yaş ortalaması 62,00±6,46 olan 20 hastadan oluşmaktaydı. Gruplar,yaş cinsiyet ve vücut kitle indeksi olarak benzerdi. (hepsi p>0,05). Bazal toplam WOMAC skorları ve WOMAC altgrup skorları da benzerdi. (p>0,05). Toplam WOMAC ve alt grup skorları Grup 1’de tedavi öncesine göre gelişim göstermesine rağmen hiçbir grupta istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Bunun yanında tedavi sonrası bütün gruplarda WOMAC toplam ve alt grup toplam skorları bütün gruplarda benzerdi (p>0,05).
Sonuç: Sonuçlarımız, PRP ve Proloterapi uygulamasını diz osteoartriti açısından ilk ve ikinci basamak tedavi seçeneği olarak desteklememektedir.