p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ufuk Şekir1, Güfat Arslan2, Osman İlhan1, Bedrettin Akova1

1Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Uludağ University, Bursa, Turkey
2Sports Medicine Department, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey

Anahtar Sözcükler: Statik germe, dinamik germe, ultrason, fasikül uzunluğu, pennasyon açısı

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı statik ve dinamik germe egzersizlerinin peroneus longus ve tibialis anterior kaslarının yapısı üzerine akut ve kronik etkilerini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya katılan 34 katılımcının hepsi rastgele olarak statik (n=12), dinamik (n=11) ve kontrol (n=11) gruplarına ayrılmıştır. Germe egzersizi grubundaki katılımcılar 6 hafta süre ile haftada 5 gün ayak bileği evertör ve dorsifleksör kaslarına germe egzersizleri uygulamışlardır. Peroneal ve tibial kasların morfolojik yapısı bu sürecin başında (akut etki için 2 kez) ve sonunda değerlendirilmiştir. Kas yapısı (pennasyon açısı, fasikül uzunluğu ve kas kalınlığı) ultrasonografik ölçüm yöntemleri ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Statik ve dinamik germe egzersizleri hem akut hem de kronik etki anlamında peroneal ve tibial kasların ultrason ile değerlendirilen morfolojik parametreleri üzerine anlamlı bir değişime neden olmamıştır (p>0.05).
Sonuç: Toplam süresi 240 saniye olan statik ve dinamik germe egzersizlerinin peroneus longus ve tibialis anterior kaslarının yapısı üzerine akut ve kronik etki anlamında olumlu veya olumsuz bir değişiklik oluşturmadığı söylenebilir.

Cite this article as: Sekir U, Aslan G, İlhan O et al. Effects of static and synamic stretching on muscle architecture. Turk J Sports Med. 2019;54(3):158-68